viernes, 27 de noviembre de 2009


SAINT JULIAN

*
.........................................We are the surviving seeds
.........................................Of the Sower,
.........................................Escaped and unharmed,
.........................................Tossed and shaken,
.........................................Shaped and chiselled
.........................................By the wild wind.

........................................................Raymond Grech, The Surviving Seeds

........................................Of the thirsty lonely sailor in his shell

.......................................................George Gregory Buttigieg, Lost at sea


El món devora les nostres parpelles
que sobreviuen al dellà dels somnis,
llavors del sembrador de la rosa
que mastega la nit,
paisatge que revivim en un poema d'exili
a la manera d'Hélène Dorion
asseguda a vora del mar,
però refractària del tot al refet:
vés a dir al meu amic que encara recorde
les fulles de llorer enrotllades a l'horitzó,
que flote, ara sí, en un saltiró de Cohen
per a guarir la melangia dels ocells
del filferro, quan esclaten les cletxes
i es perden els solcs de les pedres gitades
al bell mig dels esquinçalls dels segles,
esmunyit, escapat, il·lés,
jugat a cara o creu,
modelat i cisellat pel vent salvatge.
Cerque l'aigua,
la riba de la imatge que retorna,
i de nou es penja de nosaltres.
Recorde la joia del lloc que renta l'ona:
També enllà habitava la llum.


*****

SAINT JULIAN

.........................................We are the surviving seeds
.........................................Of the Sower,
.........................................Escaped and unharmed,
.........................................Tossed and shaken,
.........................................Shaped and chiselled
.........................................By the wild wind

.........................................................Raymond Grech, The Surviving Seeds

........................................Of the thirsty lonely sailor in his shell

.......................................................George Gregory Buttigieg, Lost at sea


El mundo devora nuestros párpados
que sobreviven más allá de los sueños,
semillas del sembrador de la rosa
que mastica la noche,
paisaje que revivimos en un poema de exilio
a la manera d'Hélene Dorion
sentada a orillas del mar,
pero refractaria del todo al rehecho:
ve a decirle a mi amigo que aún recuerdo
las hojas de laurel enrolladas en el horizonte,
que floto, ahora sí, en un brinco de Cohen
para sanar la melancolía de los pájaros
del alambre, cuando estallan las rendijas
y se pierden los surcos de las piedras lanzadas
en medio de los jirones de los siglos,
escurrido, escapado, ileso,
jugado a cara o cruz,
modelado y cincelado por el viento salvaje.
Busco el agua,
la orilla de la imagen que regresa,
y de nuevo se cuelga de nosotros.
Recuerdo el gozo del lugar que enjuaga la ola:
También allá habitaba la luz.


Pere Bessó
"El Quadern de Malta"
*
*
*****
*
*

.....Un poema bellíssim que manté la tensió des del començament fins a la fi. Esglaia la desolació dins d'una resplendor intensa, com un llampec. El món amenaçador, l'exili, l'amic, el temps, l'atzar. La recerca. La llum.
.....Els contrastos estan duts d'una manera harmònica. És un poema sanador perquè s'enceta amb la devoración del món. La indefensió de l'home davant de les forces destructores. I acaba amb elements que guareixen com l'aigua, l'ona, el goig...la llum. I el llenguatge és sensual, dramàtic, profund, essencialista.
.....Està tan viu que no cansa. Vivifica.
*
*
*****
*
.....Un poema bellísimo que mantiene la tensión desde el principio hasta el final. Sobrecoge la desolación dentro de un resplandor intenso, como un relámpago. El mundo amenazante, el exilio, el amigo, el tiempo, el azar. La búsqueda. La luz.
.....Los contrastes están llevados de un modo armónico. Es un poema sanador porque empieza con la devoración del mundo. La indefensión del hombre frente a las fuerzas destructoras. Y termina con elementos que curan como el agua, la ola, el gozo...la luz. Y el lenguaje es sensual, dramático, profundo, esencialista.
.....Está tan vivo que no cansa. Vivifica.
*
*
Ana Muela Sopeña

miércoles, 25 de noviembre de 2009


CEMENTERI DAVALL DE L'ESTANY NEGRE

*
Ací l’ombra del cel grata,
és purament aproximació secundària del cel,
calcomania del cel,
estel que esclata enmig de tots els estels més ordinaris.
Els edificis enderrocats pels besllums sense ales
són més petits que jo,
Un estel fosc per a cada resident que dorm
sense la cura de cap àngel.
Al gafet de pastor un parany de pardalets penja buit.

Ni es balanceja.
La fresca de la nit alça una flaire de sang,
picantoseta com brots de l’herba ressequida
guardats en bossa de cuir negra,
De seguida put.

Una foscor de silencis
i dols blaus ens han caigut al damunt.
Jo reprenc absent el seu vol,
El pensament reprén el tast d’allò que encara no conec.
El sender gris del carro de la pesta està renglat d’oliveres.
Els seus arrels poden tocar ara els morts,
escriví el poeta.
La mort pot tocar les oliveres,
les amortallades estrelles,
la mortaldat mateixa
a través dels seus porus empolsegats de mort.
Estic tan cansat que em gitaria ací
però no estic prou cansat
perquè el meu darrer buf de nova intifada es detinga.

Un anyell lleixivat blanquejà les lloses d’Arafat i Darwish.
Gaza és el mot gravat en aiguafort
que m’enganxa a la vida
com un narguil de plata somnolenta.
Per a tu l’anyell de les meues paraules
que no lleva el pecat de les bombes del món.
Gaza, el somni del rínxol de la calavera
a la porta del llosal dels innocents
on les meues mans han estat fregant-te
com una icona enrunada de la pau.
Pense en els ossos,
anques espellegades vivint entre nosaltres demà

i alene, Gaza, el suau perfum
de la glòria teus màrtirs.
I transgredesc el somni dolç de les mares de Gaza,
trene les cintes dels somnis de les jóvens de Gaza
i tibe la pell d’aquests morts que no tenen res a oferir-nos,
ni tan sols el darrer lligament al crit de la luxúria
dels seus cossos cremats.
Mai no hi haurà mai bastants canelobres caiguts
per a esmenar açò.
Perduts per perduts, les udolades es perden
en les oliveres de l’altra banda del pas,
que vinclen les seues branques avergonyides
i s’esgarrifen.


*****

CEMENTERIO BAJO DE LA LAGUNA NEGRA

Aquí la sombra del cielo escarba,
es puramente aproximación secundaria del cielo,
calcomanía del cielo,
estrella que estalla en medio de todas las estrellas más ordinarias.
Los edificios destruidos por los deslumbres sin alas
son más pequeños que yo,
Una estrella obscura para cada residente que duerme
sin el cuidado de ningún ángel.
En el corchete de pastor una trampa de pajarillos cuelga vacío.
Ni se balancea.
La fresca de la noche levanta un aroma de sangre,
picantillo como brotes de la hierba reseca
guardados en bolsa de cuero negra,

Enseguida hiede.
Una obscuridad de silencios
y duelos azules nos han caído encima.
Retomo ausente su vuelo,
El pensamiento retoma el sabor de lo que aún no conozco.
El sendero gris del carro de la peste está enfilado de olivos.
Sus raíces pueden tocar ahora los muertos,
escribió el poeta.
La muerte puede tocar los olivos,
las amortajadas estrellas,
la mortandad misma
a través de sus poros polvorientos de muerte.
Estoy tan cansado que me acostaría aquí,

pero no estoy tan cansado
para que mi último resuello de nueva intifada se detenga.
Un cordero lixiviado blanqueó las losas de Arafat y Darwish.

Gaza es la palabra grabada en aguafuerte
que me engancha a la vida
como un narguile de plata soñoliento.
Para ti el cordero de mis palabras
que no quita el pecado de las bombas del mundo.
Gaza, el sueño del rizo de la calavera
a la puerta del losar de los inocentes
donde mis manos han estado rozándote

como un icono derrocado de la paz.
Pienso en los huesos,
ancas despellejadas viviendo entre nosotros mañana
y respiro, Gaza, el suave perfume
de la gloria de tus mártires.
Y transgredo el sueño dulce de les madres de Gaza,
trenzo las cintas de los sueños de las jóvenes de Gaza
y estiro la piel de estos muertos que no tienen nada que ofrecernos,
ni tan siquiera la última liga al grito de la lujuria
de tus cuerpos quemados.
Nunca habrá bastantes candelabros caídos
Para corregir esto.
Perdidos por perdidos, los aullidos se pierden

en los olivos del otro lado del paso,
que retuercen sus ramas avergonzadas
y se desgarran.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
.....L'apocalipsi està ací, en la Terra. Només hem de mirar tots els conflictes armats que simultàniament succeeixen en el temps. Sense sentit, sense fi, sense solució. Plens d'horror. On la humanitat es torna bestialitat. On són ultratjades les mares, els xiquets, les joves, el futur, l'esperança. On la maquinària de la Guerra només entén de números. Economia armamentística, economia de la destrucció i després economia de la reconstrucció d'un territori. Números freds que poden disfressar-se d'idees religioses, diferències ètniques o conflictes polítics. Però en el fons tot són números... Un poema urgent i necessari.
*
*
****
*
.....El apocalipsis está aquí, en la Tierra. No tenemos más que mirar todos los conflictos armados que simultáneamente suceden al mismo tiempo. Sin sentido, sin final, sin solución. Plenos de horror. Donde la humanidad se torna bestialidad. Donde son ultrajadas las madres, los niños, las jóvenes, el futuro, la esperanza. Donde la maquinaria de la Guerra sólo entiende de números. Economía armamentística, economía de la destrucción y luego economía de la reconstrucción de un territorio. Números fríos que pueden disfrazarse de ideas religiosas, diferencias étnicas o conflictos políticos. Pero en el fondo todo son números...Un poema urgente y necesario.
*
*
Ana Muela Sopeña

domingo, 22 de noviembre de 2009


ALGUNA ALTRA FORMA D'ALTERITAT

*
A l'habitació de la convidada,
a l'altra vora de la llum,
enllà del corredor, a la sala d'espills,
viu la dona que t'implica
en una solució de febles renúncies,
d'impossibles abandons.
Heu fet un pacte: ja sabeu
allò que sou l'una per a l'altra.
Ella accepta pagar la renda
de les teues cicatrius més antigues,
mentre tu evites de mirar-la cara a cara.
Alxí t'has acomodat a viure
amb la teua part de l'obscur,
i habites cada nit per fora dels noms,
sense badar-los,
perquè no hi ha exili ni llinda ni memòria
per a la desterrada del cos.
En guanyar-te, a l'assalt, la malalta oculta
que ets tu mateixa,
reparteix les ombres de la casa,
entre tu i ella.


*****

ALGUNA OTRA FORMA DE ALTERIDAD

En la habitación de la invitada,
en la otra orilla de la luz,
más allá del pasillo, en la sala de espejos,
vive la mujer que te implica
en una solución de débiles renuncias,
de imposibles abandonos.
Habéis hecho un pacto: ya sabéis
lo que sois la una para la otra.
Ella acepta pagar la renta
de tus cicatrices más antiguas,
mientras tú evitas mirarla cara a cara.
Así te has acomodado a vivir
con tu parte de lo obscuro,
y habitas cada noche fuera de los nombres,
sin hendirlos,
porque no hay exilio ni umbral ni memoria
para la desterrada del cuerpo.
Al ganarte, al asalto, la enferma oculta
que eres tú misma,
reparte las sombras de la casa,
entre tú y ella.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****
*
*
.....Hi ha tantes excuses per a no mirar dins d'una mateixa com per a mirar. L'escissió és una manera de defensar-se del sofriment, però també evita el plaer i la connexió intensa amb la vida. Aquest poema pot ser viscut per una dona o per un home. Aquest poema és una clau que obri els codis de l'ombra turmentada. Només es poden obrir els codis tenint un salconduit per a no morir. Altrament, l'ombra pot conduir directament als inferns. Un poema bell, dur, transformador. Un poema per a meditar sobre els nostres dobles, sobre la mirada a través de l'espill, sobre el nostre altre jo que habita dins de nosaltres mateixos i pot saltar en qualsevol moment com si fóra una animal engabiat.
*
*
******
**
.....Hay tantas excusas para no mirar dentro de una misma como para mirar. La escisión es una manera de defenderse del sufrimiento, pero también evita el placer y la conexión intensa con la vida. Este poema puede ser vivido por una mujer o por un hombre. Este poema es una llave que abre los códigos de la sombra atormentada. Sólo se pueden abrir los códigos teniendo un salvoconducto para no morir. De lo contrario, la sombra puede conducir directamente a los infiernos. Un poema bello, duro, transformador. Un poema para meditar sobre nuestros dobles, sobre la mirada a través del espejo, sobre nuestro otro yo que habita dentro de nosotros mismos y puede saltar en cualquier momento como si fuera un animal enjaulado.
*
*
Ana Muela Sopeña

lunes, 16 de noviembre de 2009


ACOMODACIÓ DE WANG WEI CHING

*
Nosaltres no patim
la incontinència dels rierols
o de la pluja
per a virtut del safareig
en la dona de la neteja:
les sobralles de la canya de sucre,
l'excés de maquillatge
i el pot pudent de llentilles
jauen davall del llit.
Ben aviat trencarà l'alba.


*****

ACOMODO DE WANG WEI CHING

Nosotras no padecemos
la incontinencia de los riachuelos
o de la lluvia
para virtud del cotilleo
en la mujer de la limpieza:
Las sobras de la caña de azúcar,
el exceso de maquillaje
y el bote maloliente de lentejas
yacen bajo la cama.
Muy pronto amanecerá.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****

*
.....L'amant que no pot ser esposa gaudeix d'alguns privilegis. L'esposa que no pot ser amant va perdre ja els seus privilegis quan va cercar privilegis. En aquest joc de rols o de màscares la veu de la saviesa pot trobar les compensacions de qualsevol situació. Només en l'acceptació del parcial es pot trobar la totalitat. Qui cerca tot no té res. Qui s'aconforma amb poca cosa troba el tot.
*
*
*****
*
.....La amante que no puede ser esposa disfruta de algunos privilegios. La esposa que no puede ser amante perdió ya sus privilegios cuando buscó privilegios. En este juego de roles o de máscaras la voz de la sabiduría puede encontrar las compensaciones de cualquier situación. Sólo en la aceptación de lo parcial se puede encontrar la totalidad. Quien busca todo no tiene nada. Quien se conforma con poca cosa encuentra el todo.
*
*
Ana Muela Sopeña